telefoon_still_staan_met_tekst Mail_openen_still_staan_met_tekst whatts_app_wolk_still_staan_met_tekst
Rate
Stars Stars Stars Stars Stars
Reviews
Youtube Instagram Facebook Email
Call Email Message
nl
nl en nl-be

MENU

France Language
nl en nl-be
Caffero

Algemene voorwaarden

home x

algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Caffero – event fireworks & special effects

Dit document dateert van en is geldig vanaf 21 juli 2021.

ARTIKEL 1 - DEFENITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbod: ieder aanbod van Opdrachtnemer, zowel mondeling als schriftelijk geuit, inhoudende een aanbod tot het verrichten van Diensten.
Algemene Voorwaarden: dit document, inhoudende bepalingen die ten doel hebben de rechten en plichten van Opdrachtnemer en Opdrachtgever vast te stellen.
Diensten: de door Opdrachtnemer te leveren producten en/of diensten die in het Aanbod en/of Opdracht zijn vervat. Opdracht: een overeenkomst die is ontstaan doordat Opdrachtgever een Aanbod van Opdrachtnemer heeft aan- vaard.
Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of particulier die een aanbod doet of waarmee Opdrachtnemer contrac- teert of zal (gaan) contracteren.
Opdrachtnemer: Caffero GmbH, h.o.d.n. Caffero event fireworks & special effects, statutair gevestigd te Kleve (Duits- land).
Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtgever gezamenlijk.
Schriftelijk: per brief, e-mail, fax of enig andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2- TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en elke Opdracht, waaronder moet worden ver- staan tussen Partijen, tenzij expliciet schriftelijk hiervan is afgeweken.
2.2 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nie- tig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Opdrachtnemer en Opdrachtgever treden in dat geval in overleg, met het doel nieuwe bepalingen van zoveel als mogelijk dezelfde strekking ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

2.3 Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Neder- landse tekst.
2.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit het Aanbod en de Opdracht voortkomende overeenkomsten.

2.5 Met inachtneming van het voorgaande wordt de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde voor- waarden uitdrukkelijk uitgesloten

ARTIKEL 3- HET AANBOD

3.1 Een door Opdrachtnemer uitgebracht Aanbod is te allen tijde vrijblijvend en kan, zolang geen aanvaarding heeft plaatsgevonden door Opdrachtgever, door Opdrachtnemer worden herroepen. Indien het Aanbod tot stand is geko- men op basis van door Opdrachtgever verstrekte gegevens, zal Opdrachtgever in staan voor de juistheid en volledig- heid ervan, met uitzondering van evidente typefouten.

3.2 Een aanbod is 30 dagen geldig vanaf de datum waarop het Aanbod aan Opdrachtgever kenbaar is gemaakt.
3.3 De prijs in het Aanbod genoemd is exclusief btw., tenzij anders aangegeven.
3.4 Indien zich tussen de aanvaarding van het Aanbod en de uitvoering van de Diensten door Opdrachtnemer zich voor Opdrachtnemer (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen en/of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grond- stoffen, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

ARTIKEL 4 – INSCHAKELING DERDEN

Indien Opdrachtnemer dit nodig acht, mag Opdrachtnemer de verplichtingen die op hem rusten ter uitvoering van de Opdracht door derden laten verrichten. Opdrachtnemer verbindt zich jegens Opdrachtgever voor een deugdelijke uitvoering van de Opdracht en zal voor deze in te schakelen derden te allen tijde verantwoordelijk blijven.

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

5.1 Opdrachtgever zorgt voor het tijdig verstrekken van alle informatie die Opdrachtnemer nodig heeft om de Op- dracht tijdig uit te voeren. De verstrekte informatie is juist en volledig.
5.2 Opdrachtgever zal zorg dragen dat het alle op hem rustende verplichtingen uitvoert die in de Opdracht zijn be- schreven. Opdrachtgever zal zorg dragen dat deze verplichtingen deugdelijk, juist en volledig worden uitgevoerd. 5.3 Wanneer Opdrachtgever twijfelt over de wijze van uitvoer van de onder 5.2 genoemde verplichtingen pleegt Op- drachtgever voorafgaand overleg met Opdrachtnemer.

5.4 Wanneer Opdrachtgever niet (tijdig) aan voorgenoemde verplichtingen heeft voldaan of wanneer het in de lijn der verwachting ligt dat Opdrachtgever niet meer aan voorgenoemde verplichtingen kan of zal voldoen, is Opdracht- nemer naar eigen vrije keuze gerechtigd, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, de uitvoering van de Opdracht op te schorten zonder in gebreke te zijn, totdat Opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of de Opdracht tussentijds te ontbinden.
5.5 Opdrachtgever zal de kosten en overige gevolgen die voortvloeien uit het niet-nakomen van zijn verplichtingen, zoals in dit artikel beschreven, voor zijn rekening en risico nemen.
5.6 Wanneer een tussentijdse ontbinding op grond van artikel 5.4 wordt ingeroepen, gelden de nader overeengeko- men bepalingen betreffende annulering.

ARTIKEL 6 – UITVOERINGSTERMIJN

6.1 Overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrij- ding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog de op hem rustende verplichtingen na te komen, alvorens Opdrachtnemer in verzuim komt te verkeren.

6.2 Indien Opdrachtnemer na de gegunde redelijke termijn in gebreke blijft, is Opdrachtgever gerechtigd de Opdracht schriftelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen.
6.3 Een beëindiging van de Opdracht tast de verplichting van Opdrachtgever niet aan een vergoeding te betalen voor eventuele gemaakte kosten die Opdrachtnemer heeft gemaakt voor verplichtingen die wel zijn nagekomen en onderdeel uitmaken of voortvloeien uit de Opdracht.

ARTIKEL 7 – OP TE VOLGEN INSTRUCTIES

7.1 Opdrachtgever is verplicht alle (veiligheids)instructies van Opdrachtnemer op te volgen en zal zich tevens inspan- nen dat alle andere aanwezigen zich aan instructies van Opdrachtnemer houden, zulks in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op de Opdracht.
7.2 Indien Opdrachtgever en/of enig ander die zich in de buurt van de afsteeklocatie, afsteekplaats of veiligheidszone bevindt zich niet houdt aan de (veiligheids)instructies van Opdrachtgever en/of een gevaar vormt voor de omgeving, is Opdrachtgever gerechtigd het vuurwerkevenement zonder voorafgaand overlegd te annuleren.

7.3 Een annulering als hiervoor genoemd, waardoor Opdrachtnemer geen uitvoer
kan geven aan de Opdracht, wordt niet als niet-nakoming van de Opdracht gezien en door Opdrachtgever betaalde vergoedingen hoeven niet door Opdrachtnemer te worden gerestitueerd.
7.4 De genoemde instructies in deze artikelen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven dan wel in wet- en regelgeving zijn opgenomen, waardoor (expliciete) kennisgeving door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever niet noodzakelijk is.

ARTIKEL 8 – WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te leveren Diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Opdracht dienovereen- komstig aanpassen.
8.2 Indien Partijen overeenkomen dat de Opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

8.3 Indien de wijziging of aanvulling op de Opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft/hebben, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast bedrag is overeengekomen zal Opdracht- nemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Opdracht een overschrijding van het reeds overeengekomen bedrag tot gevolg heeft.

8.4 Opdrachtnemer zal geen extra kosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van om- standigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 9 – OPZEGGING EN ANNULERING

9.1 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever kan de Opdracht slechts schriftelijk opzeggen op grond van gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.
9.2 In geval van tussentijdse opzegging op grond van gewichtige redenen door Opdrachtgever is hij een naar rede- lijkheid vast te stellen deel van het (factuur)bedrag verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.

9.3 Wanneer op basis van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving of een besluit door een bevoegde toezicht- houdende en/of handhavende overheidsinstantie geen vuurwerk mag worden ontbrand, kan Opdrachtnemer het ontbranden van vuurwerk achterwege laten zonder dat hij hiertoe in gebreke is jegens de Opdrachtgever. Opdracht- gever is verplicht 50% van de overeengekomen vergoeding aan Opdrachtnemer te betalen, hetgeen een afwijking is van artikel 9.5 van deze Algemene Voorwaarden.

9.4 Bij het niet-nakomen door Opdrachtgever van een verplichting jegens Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 5.1
of 5.4 van deze Algemene Voorwaarden, zonder dat hiervoor vanuit Opdrachtnemer een ingebrekestelling is vereist, welke verplichting noodzakelijk is voor Opdrachtnemer om de Opdracht naar behoren uit te voeren, is Opdrachtne- mer gerechtigd naar haar keuze de Opdracht op te schorten en/of tussentijds te beëindigen zonder in gebreke te zijn en zal Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding betalen, hetgeen een afwijking is van artikel 9.5 van deze Algemene Voorwaarden.

9.5 Onverminderd de eerdere bepalingen in dit artikel, is Opdrachtgever gerechtigd zonder opgave van reden de Opdracht met Opdrachtnemer schriftelijk en met onmiddellijk ingang te beëindigen. Wanneer Opdrachtgever deze onmiddellijke beëindiging inroept, zal Opdrachtgever een vergoeding aan Opdrachtnemer betalen. De te betalen vergoeding door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zal binnen 14 dagen na het inroepen van de beëindiging door Opdrachtgever worden voldaan. De te betalen vergoeding door Opdrachtgever is afhankelijk van de datum waarop de ontbinding door Opdrachtgever wordt ingeroepen:

ARTIKEL 10 – ONTBINDING VAN DE OPDRACHT

10.1 Vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar in de volgende niet-limitatief genoemde gevallen:
a. indien na het sluiten van de Opdracht aan Opdrachtnemer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die Op- drachtnemer goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

10.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de Opdracht bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Opdracht onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de Opdracht in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Opdrachtnemer bevoegd de Opdracht te ontbinden.

ARTIKEL 11 - OVERMACHT

11.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daar- toe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Een pandemie en de uit de pandemie volgende richtlijnen, regels en/of voorschriften van een daartoe ter zake kundige instantie, als bedoeld in artikel 9.6 van deze Algemene Voorwaarden, die uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer onmogelijk maken, worden tevens als overmacht gekwalificeerd. Tevens worden als overmacht gekwalificeerd de omstandigheden die in artikel 9.8 van deze Algemene Voorwaarden onder a, b en c staan beschreven.

11.2 In ieder geval, doch niet uitsluitend, is als overmacht te beschouwen: stakingen in andere bedrijven dan die van Opdrachtnemer, stakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Opdrachtnemer afhankelijk is en algemene vervoersproblemen, bijvoorbeeld veroorzaakt door weer en/of verkeer.

11.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nako- ming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer een op hem rustende verbintenis had moeten nakomen.
11.4 Indien Opdrachtnemer voor het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of als gevolg van overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitge- voerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen binnen de termijn als beschreven in artikel 12.1.

11.5 Opdrachtgever is te nimmer gerechtigd een beroep op overmacht te doen.

ARTIKEL 12 – BETALING VAN DE VERGOEDING

12.1 10% van de overeengekomen vergoeding dient bij opdracht door Opdrachtgever te worden voldaan aan Opdrachtnemer en de overige 90% van de overeengekomen vergoeding moet uiterlijk 168 uur voor aanvang van
de daadwerkelijke ontbranding op de rekening van Opdrachtnemer zijn bijgeschreven. In beide gevallen geldt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Blijft betaling achterwege dan is Opdrachtgever na het verstrijken van 14 dagen vanaf de factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 12.2 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Op- drachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
12.3 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
12.4 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.
12.5 Indien Opdrachtnemer zich gedwongen ziet invorderingsmaatregelen te treffen tegen een Opdrachtgever, die in verzuim is, komen alle invorderingskosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, volledig ten laste van die Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het factuurbedrag met een mini- mum van € 150,-.
12.6 Het is mogelijk dat Opdrachtgever, al dan niet tegen betaling, een annuleringsclausule met Opdrachtnemer is overeengekomen. In dat geval is Opdrachtgever gerechtigd tot 8 uur voor het daadwerkelijk tot ontbranding brengen van vuurwerk het vuurwerkevenement kosteloos te annuleren. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever niet expliciet een annuleringsclausule zijn overeengekomen, gelden onverkort de (annulerings)bepalingen die in deze Algemene Voorwaarden zijn beschreven.

ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Buiten de expliciet overeengekomen of door Opdrachtnemer gegeven garanties, aanvaardt Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid en zal Opdrachtgever Opdrachtnemer ook niet aansprakelijk stellen.
13.2 Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Partijen nemen alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade wanneer hij de op hun rustende verplichtingen krachtens de Opdracht uitvoeren.
13.4 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de Diensten

13.5 Uiterlijk binnen 3 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervoor aanspreken.
13.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk en Opdrachtgever kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, in- dien de schade is ontstaan door:

 1. ondeskundig gebruik, handelen in strijd met de door/namens Opdrachtnemer verstrekte instructies, adviezen, aanwijzingen, e.d.;
 2. gebrekkige zaken die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld;
 3. fouten of onvolledigheden in de door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie;
 4. aanwijzingen of instructies van/namens Opdrachtnemer;
 5. een keuze van Opdrachtgever die afwijkt van wat Opdrachtnemer adviseerde en/of gebruikelijk is;
 6. werkzaamheden of bewerkingen door Opdrachtgever aan het door Opdrachtnemer te leveren zonder uit
  drukkelijke voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer.  13.7 Opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeien- de schade en vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden.
  13.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer, een door hem ingeschakelde derde of indien dwingend- rechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Opdrachtnemer Opdracht- gever vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

14.1 Op de tussen Partijen overeengekomen Opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
14.3 In afwijking van de wettelijke regels, voor zover niet in strijd met dwingend recht, zal elk geschil tussen Partijen wor- den beslecht door de bevoegde rechter van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Bel mij terug

Één van onze Pyro
heroes neemt snel
contact met je op.


Dat beloof ik!
Jeroen

Man

Vraag een offerte aan

Één van onze Pyro
heroes neemt snel
contacht met je op.


Dat beloof ik!
Jeroen

Man